Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności

Rozdział I: Przepisy Ogólne

§ 1.

Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia, którego nazwa brzmi: "Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności "Szansa" w dalszej części zwane jest "Stowarzyszeniem"

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zambrów woj. podlaskie

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Rozdział II: Cele i zadania oraz formy działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwijanie samorządności i umacnianie roli społeczności lokalnych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym swojego regionu. W/w cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:
 1. w zakresie edukacji:
  • prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia (szkół) wszystkich typów: podstawowych, średnich i wyższych,
  • budzenie zainteresowań artystycznych w społeczeństwie poprzez organizowanie służących temu procesowi działań takich jak: wystawy, festiwale,
  • przeglądy artystyczne,
  • działalność wydawniczą,
  • promocję osób utalentowanych w kraju i za granicą,
  • współpracę z samorządami i organami rządowymi w zakresie doskonalenia prawa i mecenatu społecznego nad edukacją w tym artystyczną
  • występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę ustaw albo innych aktów prawnych w zakresie: spraw objętych zadaniami stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP,
  • publiczne wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szkolnictwa,
  • prowadzenie kasy wzajemnej pomocy dla twórców i pedagogów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie grup samokształceniowych w miejscowościach, w których dostęp do placówek oświatowych jest szczególnie utrudniony.
  • organizowanie kursów i szkoleń
 2. w zakresie samorządności:
  • inicjowanie współpracy gospodarczej i kulturalnej z samorządami miast i regionów na terenie całego kraju,
  • prowadzenie działalności interwencyjnej,
  • promowanie Zambrowa i regionu podlaskiego,
  • spotkania z mieszkańcami,
  • kultywowanie tradycji,
 3. w zakresie rehabilitacji:
  • prowadzenie doradztwa indywidualnego dla osób niepełnosprawnych w różnych sprawach życiowych z dziedziny prawnej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej,
  • inspirowanie władz samorządów lokalnych do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wyrównania szans osobom niepełnosprawnym,
  • organizowanie usług rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb niepełnosprawnych a także możliwości ich zaspakajania,
  • zgłaszanie wniosków pod adresem władz samorządowych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz parlamentarzystów
  • świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez pomoc w organizacji opieki psychologicznej i rehabilitacji.

Rozdział III: Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. rzeczywistych
 2. wspierających
 3. honorowych
 4. zbiorowych

§ 8.

Członkami rzeczywistymi mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy a także instytucje, które akceptują cele Stowarzyszeni, są gotowe wspierać ich realizację materialnie i moralnie, deklarujące taką gotowość w formie pisemnej. Przyjęcie w poczet członków następuje po podjęciu przez odpowiednie władze Stowarzyszenia uchwały.

§ 9.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Rada Stowarzyszenia na pisemny wniosek (deklarację) osoby zainteresowanej

§ 10.

Członkowie rzeczywiści mają prawo do:
 1. swobodnego wyrażania swojego stanowiska we wszystkich sprawach stowarzyszenia,
 2. oceniania na forum Stowarzyszenia działalności organizacji i poszczególnych jej członków,
 3. zwracania się do Stowarzyszenia w różnych sprawach zawodowych społecznych i publicznych celem ich rozpatrzenia,
 4. zwracanie się o pomoc w każdej dziedzinie przewidzianej Statutem i ustawą o Stowarzyszeniach,
 5. wybierać i być wybieranymi do władz,
 6. uczestniczyć we wszystkich formach pracy Stowarzyszenia.
Członkowie rzeczywiści zobowiązani są do:
 1. przestrzegania Statutu, w szczególności zaś do respektowania zasady solidności i lojalności w sprawach dotyczących organizacji,
 2. opłacania ustalonych składek
Członkiem zbiorowym może być każdy podmiot prawa, który zadeklaruje udział w pracach Stowarzyszenia a jego deklaracja zostanie zaakceptowana przez Zarząd. Członkowie zbiorowi reprezentowani przez osoby upoważnione mają takie same prawa jak członkowie honorowi.

§ 11.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
 1. wystąpienie
 2. wykluczenie
 3. skreślenie z listy

§ 12.

oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia członek rzeczywisty składa w formie pisemnej lub ustnej na zebraniu członków, wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały ogniwa, którego zainteresowany jest członkiem, w związku z naruszeniem przez członka postanowień Statutu, uchwał, bądź niegodnego Stowarzyszenia zachowania.

§ 13.

Skreślenie z listy członków następuje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 14.

Członkom wykluczonym lub skreślonym z listy przysługuje prawo odwołania się do władz wyższych w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o fakcie skreślenia.

§ 15.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna, która zadeklaruje pomoc pieniężną lub rzeczową dla realizacji celów Stowarzyszenia i w zależności od miejsca zgłoszenia zostaje przyjęta przez władze Stowarzyszenia, członkowi wspierającemu przysługują wszystkie prawa członków rzeczywistych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 16.

Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Rada Główna nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia, który posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Delegatów Kół Stowarzyszenia bądź Ogólne Zebranie Członków, w przypadku, gdy nie zostanie stworzona struktura terenowa, zwane w dalszej części Statutu Zebranie - jednakowo dla obu form,
 2. Rada Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna pełniąca również funkcję Sądu Koleżeńskiego,
kadencja władz trwa 6 lat, w połowie kadencji zwoływane jest Walne Zebranie Sprawozdawcze.

§ 18.

 1. walne Zebranie Delegatów lub Ogólne zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. zebranie zwyczajne zwołuje Rada Stowarzyszenia w przewidzianych terminach - co 3 lata dla podsumowania działalności i co 6 lat dla wyboru nowych władz.
 3. zebranie sprawozdawcze może, na wniosek większości delegatów przekształcić się w zebranie stanowiące dla wyboru władz, kooptacji nowych członków, zmiany statutu i in.
 4. Rada zobowiązana jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania na żądanie ponad połowy (50% +1) członków, komisji Rewizyjnej, 1/3 kół terenowych, powinno to nastąpić w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia żądania, a obrady powinny dotyczyć spraw wyłącznie tych, co do których zostały zwołane.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 1. uchwalanie programu działalności i określenie liczebności organów statutowych,
 2. wybór Rady,
 3. wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalenie zmian Statutu,
 5. przyjmowanie stanowisk w sprawach różnych.

§ 20.

Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i bez względu na ilość w drugim terminie, dwa terminy Walnego Zebrania lub ogólnego Zebrania Członków można wyznaczyć w tym samym dniu. Głosowanie może być jawne bądź tajne.

§ 21.

Rada jest między walnymi zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia która:
 • Rada Stowarzyszenia składa się z od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 • wybiera ze swego grona przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza czyli Prezydium rady, udziela nadzwyczajnych pełnomocnictw, niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • Rada reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 • Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe, wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Rady lub innych osób upoważnionych przez Radę na podstawie uchwały.
 • powołuje stałe i doraźne zespoły problemowe, uchwala ich regulaminy i nadzoruje działalność, ocenia działalność Prezydium, powołuje jednostki organizacyjne Stowarzyszenia,
 • uchwala plan działalności, desygnuje delegatów do rozmów z władzami i współpracy z innymi organizacjami,
 • Prezydium prowadzi bieżącą działalność dotyczącą zarządzania sprawami Stowarzyszenia i reprezentuje Radę we wszystkich bieżących sprawach, jak również udziela pełnomocnictw do oświadczania woli w imieniu Stowarzyszenia.
 • vPrezydium odbywa regularne spotkania raz w miesiącu, lub z częstotliwością wynikającą z sytuacji.

§ 22.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz na dwa lata, szczególnie zaś działalności gospodarczej i finansowej
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z prowadzonej kontroli stosownych wyjaśnień,
 • składanie Walnemu Zebraniu stosownych sprawozdań,
 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami

§ 24.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wszystkich szczebli nie mogą być członkami władz wykonawczych Związku.

Rozdział V: Struktura

§ 25.

Struktura Stowarzyszenia będzie się zmieniała w miarę rozbudowy organizacji. Decyduje o tym z upoważnienia Rady jej Prezydium. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia może być osoba fizyczna-członek Stowarzyszenia lub Kolo, które powstaje gdy gotowość przystąpienia doń zgłosi co najmniej 5 osób. Koło obejmuje swą działalnością teren jednostki na której terenie zostało powołane i po zarejestrowaniu przez Radę uzyskuje osobowość prawną. Pracą Koła kieruje trzyosobowa Rada Koła. Koło może dysponować własnym funduszem w wysokości 95% zebranych składek i innych dochodów, pozostałe 5% pozostawione jest do dyspozycji Rady. Koło wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Przewodniczący, a w razie gdy jest to niemożliwe, delegat wybrany zwykłą większością głosów reprezentuje Koło na zewnątrz.

§ 26.

Koła w porozumieniu z Radą mogą tworzyć porozumienia bądź struktury dostosowane do podziału administracyjnego kraju: gminne, powiatowe, wojewódzkie, które działają w oparciu o regulaminy organizacyjne nadane przez Radę.

Rozdział VI: Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§ 27.

Fundusze Stowarzyszenia pochodzą: ze składek członkowskich, których wysokość określa zebranie Prezydium Rady, z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów działalności gospodarczej, przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelkie formy aktywności Stowarzyszenia przynoszące dochód, w całości przeznaczony na cele statutowe.

Rozdział VII: Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne Zebranie bądź Ogólne Zebranie przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, oba terminy mogą dotyczyć tego samego dnia, jednocześnie z podjęciem uchwały podejmowana jest decyzja o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, z tym że musi on być przeznaczony na cele na jakie został pierwotnie zgromadzony. Zebranie może również powołać komisję likwidacyjną.